FATWA WAKAF WILAYAH PERSEKUTUAN

FATWA CAJ PERKHIDMATAN SEBAGAI UJRAH KEPADA NAZIR ATAS KUTIPAN WAKAF TUNAI

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan Kali Ke-136 yang bersidang pada 8 Mac 2022 telah memutuskan bahawa:

BERSETUJU bahawa sebahagian kos perkhidmatan akan ditanggung melalui caj perkhidmatan yang akan diambil melalui kutipan wakaf tunai menggunakan sighah Ujrah li al-Nazir daripada pewakaf mengikut ketetapan yang berikut :

  1. Kadar caj upah (Ujrah) nazir wakaf adalah pada kadar 15 (Lima Belas) peratus yang akan terus diberikan kepada Pusat Wakaf MAIWP tanpa perlu menunggu upah diberikan pada hujung tahun sesuai dengan amalan yang dilaksanakan di peringkat MAIWP pada ketika ini.
  2. Ujrah (upah) ini akan diambil secara bertempoh iaitu maksimum selama lima (5) tahun dikira bermula pada tahun pertama perlaksanaannya.
  3. Pusat Wakaf MAIWP hendaklah mengemukakan kembali cadangan yang sama selepas tamat tempoh 5(lima) tahun bagi melihat semula justifikasi peratus pengambilan ujrah (upah) pada masa akan datang.
  4. Ujrah li al-Nazir ini tertakluk kepada wakaf am dan wakaf khas yang akan dibuat oleh pewakaf.

FATWA PRODUK WAKAF MUSYTARAK DI WILAYAH PERSEKUTUAN

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan Kali Ke-136 yang bersidang pada 8 Mac 2022 telah memutuskan bahawa:

BERSETUJU dengan cadangan mewujudkan produk Wakaf Musytarak di Wilayah Persekutuan melalui beberapa ketetapan:

 1. Pewakaf hendaklah diberikan penerangan berkenaan wakaf musytarak ini supaya mereka dapat memahami konsep pelaksanaan wakaf tersebut sebelum melaksanakannya.
 2. Terdapat Pusat Wakaf MAIWP hendaklah menyelaraskan hujah wakaf bersama pihak berkaitan bagi memastikan wakaf musytarak ini dapat dijalankan dengan sempurna.
 3. Peratusan kutipan dan pembahagian wakaf musytarak ini tidak terikat serta tertakluk kepada jawatankuasa perundingan hukum syarak dan terbuka kepada cadangan, namun, perlaksanaan akan tertakluk kepada persetujuaan bersama institusi yang terlibat.

FATWA PELAKSANAAN WAKAF DI MAJLIS AGAMA ISLAM WILAYAH PERSEKUTUAN (MAIWP)

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan Kali Ke-128 yang bersidang pada 4 Mac 2021 telah memutuskan bahawa:

BERSETUJU dengan cadangan penambahbaikan pelaksanaan wakaf di Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP) seperti berikut :

Wakaf tunai sebagai harta wakaf

 • wang tunai dengan sendirinya boleh dianggap sebagai harta wakaf tanpa perlu menukarkan kepada harta kekal dengan syarat nilai asal wang yang diwakafkan hendaklah sentiasa dipelihara sifat kekalnya, dikembangkan dan meningkat.

FATWA MEWUJUDKAN PERJANJIAN WAKALAH PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN WAKAF KEPADA PWM

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan Kali Ke-093/2015 yang bersidang pada 25 Ogos 2015 telah memutuskan bahawa:

BERSETUJU mengambil keputusan seperti berikut :

 1. Mewujudkan perjanjian Wakalah Pentadbiran dan Pengurusan Wakaf kepada Syarikat Pusat Wakaf MAIWP Sdn. Bhd.
 2. Perjanjian penerimaan pelantikan syarikat sebagai wakalah pentadbir dan pengurusan wakaf di Wilayah Persekutuan ini bertempoh dua (2) tahun.
 3. Membayar upah sebanyak 10% dari jumlah pendapatan wakaf kepada syarikat. Keharusan pemberian upah ini berdasarkan pandangan Syeikh Yusuf al-Qaradhawi, walau bagaimanapun kadar peratus berkenaan hendaklah disemak semula selepas tamat tempoh pelantikan.

FATWA MENGENAI SAHAM WAKAF

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan Kali Ke-37/1994 yang bersidang pada 29 April 1994 telah memutuskan bahawa:

 1. Saham wakaf adalah harus berdasarkan maslahah ‘ammah dan kepentingan umat Islam.

Saham wakaf adalah:

 1. Mewujudkan satu wakaf musytarak melalui saham-saham dengan syarat wakaf atau yang kemudiannya diwakafkan.
 2. Mewakafkan saham-saham syarikat perniagaan dengan belian dan diwakafkan atau saham-saham yang telah sedia ada diwakafkan.

Amalan wakaf yang menepati hukum syarak hendaklah memenuhi 4 rukun asas iaitu:

 1. واقف – iaitu pewakaf.
 2. موقوف – iaitu harta yang diwakafkan(dalam konteks wakaf saham ialah sijil saham itu yang dikira sebagai موقوف ).
 3. موقوف عليه – iaitu penerima harta wakaf (dalam konteks saham wakaf Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan adalah sebagai pemegang amanah harta wakaf kaum muslimin).
 4. صيغة – lafaz yang berkaitan dengan pelaksanaan saham wakaf.

Mesyuarat juga memutuskan “ayat” untuk kepentingan agama Islam dalam borang lafaz sighah ditukarkan “untuk kepentingan umat Islam / muslimin”.

Mesyuarat juga memutuskan supaya beberapa perkataan dalam borang surat sighah penyertaan wakaf ditukar, perkataan “pemilik saham” kepada “nazir saham” dan perkataan “untuk kebajikan Islam” kepada “untuk kebajikan umat Islam atau kaum muslimin”.

 1. Setiap pembelian saham wakaf akan disediakan butir-butir berikut:
 2. Borang pembelian saham
 3. Surat sighah wakaf
 4. Sijil saham wakaf
 5. Resit pembayaran saham wakaf
×